מדיניות פרטיות

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים והמינים*

מתחת לגיל 18 ? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש

באתרי הקבוצה.

 

 1. כללי
  1. משתמש יקר, אופיס דיפו 3000 בע”מ )”אופיס דיפו”( וקבוצת UMI ,המונה, בין השאר, את החברות יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ, יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע”מ, דן ליס א-קאר 1988( טרייד אין( בע”מ, יוניברסל משאיות ישראל בע”מ, יוניברסל פתרונות מימון בע”מ, יו אם אי סוכנות לביטוח )1994 )בע”מ )”הקבוצה”(, המפעילה את אתר “אופיס דיפו” בכתובת il.co.officedepot”( האתר”(, מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה )”המשתמש”(.
  2. השימוש באתר, הצטרפותך למועדון הלקוחות של אופיס דיפו, ומסירת מידע בממשקים דיגיטליים נוספים מול אופיס דיפו, כפופים למדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת, ומעידים על הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. אופיס דיפו רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כך שישקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר.
  3. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט את המידע הנאסף אודותיך, את מטרות השימוש במידע )כהגדרתו להלן( וכן לסקור את האופן שבו עושה אופיס דיפו והקבוצה )כהגדרתה להלן( שימוש במידע שנמסר על-ידך ונאסף על-ידי הקבוצה אגב השימוש בשירותים על- ידך.
  4. בכל מקום בו נעשה שימוש במונח “הקבוצה” הכוונה היא לכל אחת מחברות הקבוצה ביחד ובנפרד – כך שמידע שנאסף נאסף לטובת כלל הקבוצה. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
  5. במסגרת השימוש באתר, הרשמתך ל”אזור האישי” באתר, הצטרפותך כחבר במועדון באופיס דיפו או עדכון פרטך כחבר מועדון, והשימוש בשירותים נוספים שמעניקה אופיס דיפו מעת לעת )”השירותים”(, ייאסף מידע אישי אודותיך.
 2. .המידע הנאסף
  1. ייתכן כי במסגרת קבלת השירותים, תתבקש מסירת מידע כמפורט להלן:
   1. פרטי קשר ופרטים דמוגרפיים )שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, מספרתעודת זהות, כתובת, כתובת דוא”ל, תאריך לידה(.
   2. מידע הנוגע לקבלת השירותים כדוגמת פירוט המוצרים שרכשת באתר, הערותלהזמנה, מועד הרכישה ועוד.
   3. מידע אודות מוצרים שרכשת בסניפים כחבר מועדון לקוחות אופיס דיפו.
   4. מידע טכני ומזהים דיגיטליים: בשימוש באתר אופיס דיפו ייתכן וייאסף גם מידע טכני כדוגמת: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP ,נתוני גלישה, הרגלי השימוש באתר, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות ‘עוגיות’ )Cookies ,)כמפורט בסעיף 4 מטה. )יחדיו: “המידע”(
  2. מובהר כי כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים, לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.
  3. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.
  4. הקבוצה תשמור את המידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש לאבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על- פי דין.
 3. .מטרות ואופן השימוש במידע
  1. אנו אוספים את המידע למטרות המפורטות להלן )כולן או חלקן(:
   1. תפעול ניהול ואספקת השירותים והפעילות העסקית של אופיס דיפו והקבוצה, לרבות באמצעות האתר.
   2. יצירת קשר מולך לצורך אספקת השירותים, דיוור ישיר ופניות שיווקיות.
   3. בקרות תפעוליות ואחרות באתר ובכלל, לצורך שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
   4. ניהול מועדון לקוחות.
   5. איתור תקלות באתר, במערכת הקופות שבסניפים ובמערכות קשורות נוספות ותיקונם.
   6. בקרות תפעוליות ואחרות באתר במערכת הקופות בסניפים, במערכות קשורות נוספות למניעת הונאות, אבטחה, גילוי תרמיות וכל פעילות בלתי חוקית אחרת.
   7. ביצוע ניתוחים מחקרים סטטיסטיים ואנליזות.
   8. ייתכן ואופיס דיפו תמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים.
   9. בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות שונות.
   10. עמידה בהוראות הדין וחובות רגולטוריות.
   11. התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד אופיס דיפו וכל מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים.
   12. אכיפה של תנאי השימוש באתר, תקנון מועדון הלקוחות ומדיניות פרטיות זו.
  2. הקבוצה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, הודעות הנוגעות לביצוע הרכישות באתר, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים, לרבות בדרך של דיוור ישיר. מלבד זאת, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, בהתאם לדין ו/או בכפוף להסכמתך.
  3. אם תרצה להסיר את עצמך מקבלת דיוור ישיר או דיוור פרסומי, ניתן לעשות כן בפניה ישירה ל- il.co.officedepot@customer או בלחיצה על הקישור “הסר” בכתובת המייל ממנה נשלחה ההודעה, או במכתב בדואר רשום לכתובת המסגר 10 ,לוד 7129807 ,או בהתאם להוראות ההסרה שיופיעו בהודעת דיוור ישיר או בהודעה הפרסומית.
 4. Cookies
  1. לידיעתך –השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,beacons web ,,analytics google( להלן יחדיו “Cookies “ו/או “עוגיות”( לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
  2. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
  3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, 4 העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  4. עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Analytics Google ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הקבוצה שימוש.
  5. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן: Google privacy ;Facebook privacy; http://www.aboutads.info/choices ופרטנית ביחס לגוגל: google analytics opt-out google privacycheckup
  6. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי )לדוגמה, העדפות שפה לא ישמרו(. שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.
 5. מסירת מידע לצד שלישי
  1. הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:
   1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
   2. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית ו/או בתוך וכחלק מחברות הקבוצה לצורך מתן השירותים עבורך, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים.
   3. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר, תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות, תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין.
   4. לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לקבוצה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה.
   5. בכל מקרה בו תסבור אופיס דיפו, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   6. במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הקבוצה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך הקבוצה ובין החברות הבנות השונות בה, גם במקרה של שינוי בשליטה בקבוצה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  2. הקבוצה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
  3. יתר על כן, במסגרת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק ויוטיוב )להלן “האתרים חיצוניים”(. לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
 6. אבטחת מידע
  1. הקבוצה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. ידוע לך, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.
  2. בכל מקרה ,שקיים חשש לגבי אבטחת המידע או העברת המידע לקבוצה, נבקש שתעדכן אותנו באמצעי התקשרות כמפורט במדיניות פרטיות זו.
 7. יצירת קשר בנושא פרטיות
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ,אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובת הקבוצה על פי חוק לשמור מידע מסוים.
  2. בנוסף, אם המידע שבידנו ישמש אותנו לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך על-פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את מידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור 6 לעיל. מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בידנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות בדיוור ישיר.
 8. כדי לממש זכויות אלו, הנך מוזמן לפנות אלינו בכתב לכתובת דוא”ל:
  il.co.officedepot@customer ,בוואטסאפ דרך לשונית “צור קשר” באתר,
  או במכתב לכתובת המסגר 10 ,לוד 7129807 .
  נציגי אופיס דיפו עומדים לרשותך בכל פניה, תלונה, בקשה או שאלה.