תקנון פעילות – רכישה ושיתוף יצירות אומנות ברוח תקופת מלחמת "חרבות ברזל"

1.     כללי

הוראות תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות "רכישה ושיתוף יצירות אומנות ברוח תקופת מלחמת "חרבות ברזל"".

 

2.     הגדרות

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן:

2.1        "יצירת אומנות" – כל יצירת אומנות המשקפת עבור משתתף את רוח התקופה בימים קשים אלו. על יצירת האומנות להוות פריט פיזי הניתן להעברה לרוכש, כדוגמת ציור, צילום (מודפס), יצירת פיסול וכיו"ב (ולא שיר או סרטון למשל). יצירת האומנות יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות הצגת סיפור אישי ו/או באמצעות הצגת תחושה, רגש, דעה, מחשבה ועוד. 

2.2        "משתתף": כל מי שהעלה צילום של יצירת האומנות שלו במדיות החברתיות כמפורט להלן, וכן עמד בכל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון פעילות זה להלן.

2.3        "עורכת הפעילות" או "אופיס דיפו": אופיס 3000 בע"מ, בעלת רשת החנויות "אופיס דיפו" ו"ארטא" בישראל.

2.4        "התקנון ": מסמך זה, המפרט את תנאי הפעילות ומסדיר את הכללים על פיהם הוא ינוהל. בכל מקרה של אי התאמה בין תקנון הפעילות לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות, יחולו ויגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

 

3.     הפעילות

3.1        גולש המעוניין בכך, רשאי להציע את יצירת האומנות שיצר בעצמו (או שמי מילדיו הקטינים יצרו), למכירה לציבור הרחב באתר אופיס דיפו.

3.2        התמורה שתשולם בגין היצירה תיועד כתרומה לעמותת "עיגול לטובה" שהינה עמותה אשר פועלת לשיפור החברה הישראלית באמצעות מנגנון חכם המאפשר לכל אדם בישראל לתרום קצת ולהשיג הרבה. בעיגול לטובה חברות 245 עמותות המחולקות ל-10 תחומים חברתיים שונים. את התמורה בגין היצירה, תעביר עורכת הפעילות לעמותת "עיגול לטובה" במלואה, למעט מיסים ככל ויחולו, וכן עלויות ישירות בלבד של העברת היצירה מהמשתתף לרוכש, ככל ותהיינה, אשר יופחתו  מהתמורה בגין היצירה.

3.3        כדי לקחת חלק בפעילות על המשתתף לשתף צילום של יצירת האומנות המשקפת את תחושותיו/מחשבותיו/רגשותיו/דעותיו בימים מורכבים וקשים אלו.

3.4        השיתוף יבוצע באמצעות תיוג @office_Depot_Israel או  @arta.israelבטיקטוק, אינסטגרם ו/או בפייסבוק, או כתגובה לפוסטים שאופיס דיפו וארטא יעלו בעמודי הבית שלהן בפייסבוק, אינסטגרם וטיקטוק, או באמצעות מייל [email protected]  והכל בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.

3.5        כפי שאופיס דיפו תראה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תפרסם אופיס דיפו חלק או את מלוא היצירות שהמשתתפים שיתפו בתגובות, באתר אופיס דיפו ותציעם למכירה לקהל הרחב.

3.6        על משתתף שיצירת האומנות שלו פורסמה באתר למכירה לשמור את היצירה במצב תקין וטוב לתקופה מינימלית של חצי שנה לפחות וכל עוד היצירה באתר אופיס דיפו מפורסמת למכירה.

3.7        באתר אופיס דיפו יופיעו היצירות המוצעות למכירה כאמור ובין היתר, מחירן בהתאם לדרישת המשתתף ותיאורן. למען הסר ספק, נתונים אלו, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונים ואין בהם כדי להיות מצג מצד אופיס דיפו ו/או כדי להטיל על אופיס דיפו, חבות מכל סוג.

3.8        מובהר כי אופיס דיפו תהא רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה ו/או בשלטי חוצות ו/או בסניפיה ו/או בערוצי המדיה השונים את תמונות יצירות האומנות שהגולשים שיתפו עמה.

 

4.     מי רשאי להשתתף

כל אדם שהינו מעל גיל 18. כמו כן, הורים ו/או אפוטרופוסים כדין, רשאים לשתף את יצירות אומנות של ילדיהם הקטינים/הקטינים שבאחריותם. מובהר, כי העלאת יצירות אומנות של קטינים הינן באחריותו המלאה של ההורה/האפוטרופוס ולאופיס דיפו אין כל חלק בכך.   

 

5.     תקופת הפעילות

5.1        הפעילות תחל ביום 25.10.23 ותסתיים ביום 31.1.24.

5.2        על אף האמור אופיס דיפו רשאית, בכל עת, לקצר את תקופת הפעילות או להאריכה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3        מוסכם כי אופיס דיפו רשאית להודיע על הפסקת הפעילות ו/או על ביטולה בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין ו/או עפ"י הוראת רשות מוסמכת או צו שיפוטי שימנעו את המשך הפעילות. במקרה כזה, מובהר, כי לא תהיה למשתתפי הפעילות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אופיס דיפו בשל הפסקת ו/או ביטול הפעילות כאמור.

 

6.     זכויות קניין רוחני

6.1        המשתתפים מאשרים ומתחייבים בזאת, כי יצירות האומנות והתגובות שיעלו במסגרת הפעילות בעצמם או בשם ילידיהם הקטינים/הקטינים שבאחריותם, הינן מקוריות ונוצרו על ידיהם וכי לא העתיקו או קיבלו את היצירה ו/או התגובה מגורם שלישי כלשהו ו/או יוצרו באמצעות כלי בינה מלאכותית וכיו"ב. כי הם הבעלים היחידים והבלעדיים של כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכות יוצרים) ביצירת האומנות ו/או בתגובה וכי אין ביצירת האומנות ו/או בתגובה משום פגיעה כלשהי בזכויות של צד ג' כלשהו.

6.2        לא יהיו לרוכש היצירה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפי אופיס דיפו או מי מטעמה בגין המכירה ו/או בגין יצירת האומנות שרכש.

6.3        כל יצירות האומנות נמכרות כפי שהן (AS IS). אופיס דיפו לא תהיה אחראית בשום צורה כלפי רוכש היצירה בגין יצירת האומנות ו/או טיבה ו/או איכותה ו/או מקוריותה. כל יצירת אומנות המוצעת למכירה הינה בבעלות המשתתף אשר יצר אותה, ועל כן מתחייב המשתתף לשאת בכל אחריות שתהא על יצירתו במהלך המכירה ולאחריה.

6.4        כל משתתף המשתף את יצירתו בערוצי המדיה החברתית כאמור לעיל, ומבלי שאופיס דיפו רכשה את יצירתו, מעניק בזאת לאופיס דיפו, כחלק בלתי נפרד מהשתתפותו בפעילות, זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן ותנאי בתמונה של יצירתו ו/או בתגובה, ובכלל זה זכות להעלות את יצירתו ו/או את התגובה ו/או חלק מהן לאתר האינטרנט שלה, לערוצי המדיה השונים, לטלוויזיה ולסניפי הרשת ו/או לכל מקום אחר כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה של אופיס דיפו.

6.5        כל משתתף שאדם מציבור הגולשים החליט לרכוש את יצירתו ולתרום את התמורה לעמותת "עיגול לטובה" ("רוכש היצירה"), יעביר באופן מלא סופי ומוחלט וללא הגבלה של זמן את יצירת האומנות ואת זכויות היוצרים בה לידי רוכש היצירה במלואן, באופן שהרוכש יהפוך להיות בעצמו בעל זכויות היוצרים הבלעדי ביצירת האומנות.

6.6        אופיס דיפו או עמותת "עיגול לטובה" או מי מטעמן, תאסוף את יצירות האומנות שנרכשו מהמשתתפים ותעבירן לידי רוכשי היצירה. האיסוף יבוצע בתיאום טלפוני מול המשתתף ורוכש היצירה מראש.  

 

7.     שונות

7.1        כל משתתף, מצהיר ומסכים בזאת כי הוא משתתף בפעילות על אחריותו בלבד ועצם שיתוף היצירה או מכירתה מהווה אישור האמור בתקנון זה.

7.2        על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, אופיס דיפו שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את תקופת הפעילות, לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי הפעילות או כל מרכיב בהם, לגבי כלל המשתתפים בפעילות או מקצתם, ולבטל את הפעילות בכל עת.

7.3        לא יהיו למשתתף כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפי אופיס דיפו בגין המכירה ו/או בגין יצירת האומנות.

7.4        הסכם זה כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שבין הצדדים.

7.5        אירעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, בדואר ישראל, ו/או  ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף בפעילות, לא תהא למי מהמשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אופיס דיפו ו/או מי מטעמה.

7.6        אופיס דיפו ו/או מי מטעמה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.