תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון אופיס 3000 בע”מ (להלן :”המועדון”)

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של “קבוצת  אופיס” (כהגדרתה להלן) המנוהלת על-ידי חברת אופיס 3000 בע”מ, ח.פ. 514962554 (להלן: “הנהלת המועדון”).
 2. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על-פיו.
 3. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 4. כרטיס החברה של המועדון ניתן למימוש בכל סניפי אופיס דיפו הכוללת את החברות הבאות: אופיס 3000 בע”מ ח.פ 514962554 (המפעילה את סניפי ”אופיס דיפו“ וסניפי “ג’ויסטיק פלוס)“.
 5. בכפוף להוראות תקנון זה, הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי התקנון ובין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף ו/או סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות ו/או את הוראות תקנון זה.
 6. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
 7. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

הצטרפות למועדון

 1. כל המעוניין להצטרף כחבר במועדון יוכל לגשת לאחד מסניפי החברות בקבוצת אופיס ולהירשם כחבר במועדון בקופה ללא עלות.
 2. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון פעם אחת.
 3. ההרשמה למועדון הלקוחות איננה כרוכה בתשלום, אך כרוכה במסירת פרטים מהימנים ונכונים כבסיס לקבלת דיוורים ו/או דברי פרסומת ו/או עדכונים ו/או מסרים שיווקים אחרים, לרבות אודות הטבות שמוצעות במסגרת מועדון הלקוחות לחבריו.
 4. האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים היא של הלקוח, ולא תישמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת כרטיס המועדון או אי קבלת הטבות המועדון עקב טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס.
 5. תחילת החברות במועדן היא ממועד קבלת כרטיס חבר המועדון ועד לביטול החברות כמפורט בתקנון זה.
 6. יובהר, הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אישרור של החבר לקבלת דיוורים ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקים אחרים כאמור, בדוא”ל ו/או בהודעות SMSו/או באמצעות פניה, בכל אחד מפרטי הקשר, שחבר מועדון הלקוחות ידרש למסור בעת הרשמתו אליו.
 7. ככל שחבר במועדון הלקוחות יחפוץ בכך, הוא יוכל להודיע להנהלת המועדון, כי ברצונו לחדול מקבלת עדכונים כאמור, אולם יובהר, כי הסרתו של חבר מקבלת עדכונים כאמור, עלולה בסבירות גבוה לגרוע אותו לחלוטין ממאגר המידע של מועדון הלקוחות ובכך להגביל את יכולתו לממש הטבות שאותן רכש ו/או שאליהן נרשם וממילא להפסיק לקבל עדכונים כאמור.

הטבות

 1. ההטבות הן אישיות ולא ניתן להעבירן לאחרים ו/או להמירן למזומן ו/או לקבל החזר כספי בעבורן ו/או החזר בשווה כסף בעבורן.
 2. ההטבות ניתנות למימוש אך ורק בכפוף להצגת כרטיס חבר מועדון בעת קנייה באחת מחנויות קבוצת אופיס ועל-ידי חבר מועדון בלבד, שחברותו בתוקף והוא הציג תעודה מזהה בפני המוכר לשביעות רצונו.
 3. הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל ו/או ביחס למבצעים אחרים המפורסמים בקבוצת אופיס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים וההטבות בחנויות הרשת ובמסגרת המועדון. העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים SMS, דואר אלקטרוני, הודעות קוליות-מוקלטות, דואר, במודעות בחנויות הרשת, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.
 5. חבר המועדון יוכל ליהנות מהטבות המועדון הניתנות בכל אחד מסניפי החברות בהתאם לרשימת החנויות המפורטת באתר האינטרנט של כל אחת מהחברות, כאשר הנהלת המועדון שומרת על זכותה לעדכן את הרשימה מעת לעת.

השימוש בכרטיס חבר המועדון

 1. כרטיס חבר המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחרים.
 2. עובדי סניפי החברות יהיו רשאים לדרוש הצגת תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס חבר המועדון וקבלת הטבות המועדון.
 3. במקרה חו”ח של פטירת חבר מועדון יפקע תוקף כרטיס חבר המועדון.
 4. קבלת הנחה או כל הטבה אחרת במסגרת המועדון מותנית בהצגת כרטיס חבר המועדון ותעודה מזהה.
 5. כרטיס חבר המועדון מקנה הטבות בחנויות קבוצת אופיס בלבד בהתאם לסניפי החברות המופיעים באתר האינטרנט של כל אחת מהן.
 6. למען הסר ספק, כרטיס חבר המועדון אינו משמש כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו 1986-ולא ניתן לשלם באמצעותו.

סיום פעילות המועדון

 1. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של עד 90 יום מיום ההודעה.

שונות

 1. לקוח שהחזיר מוצר שנקנה תוך מימוש בהטבת מועדון, יקבל בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של קבוצת אופיס, זיכוי על הסכום העסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.
 2. במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס חבר המועדון על החבר להודיע על כך להנהלת המועדון ללא דיחוי על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות או לאחד מסניפי הרשת. יובהר כי הנהלת המועדון אינה אחראית על ניצול הטבות המועדון עד ל 3 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החבר על אובדן ו/או גניבת כרטיס החבר. עם קבלת הודעת הלקוח, תנפיק הנהלת המועדון לחבר כרטיס חבר חלופי ללא תמורה. במידה וכבר הונפק ללקוח כרטיס חבר חלופי אחד, ישלם החבר על הנפקת הכרטיס הנוספת סכום של 20 ש”ח. הנהלת המועדון רשאית לשנות את עלות הנפקת הכרטיס/ואו את תנאי הנפקתו.
 3. ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.
 4. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון, על כל סעיפיו,  לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון. תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו”ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלוונטיים אחרים.
 6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כשלהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין